Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет - 2017 г.

Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2017

Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2017 г.

Във връзка с проведената конкурсна сесия за научни проекти за 2017 г. Ви информираме, че отчетите за изпълнение ...
Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2017

Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2017 г.

Във връзка с проведената конкурсна сесия за научни проекти за 2017 г. Ви информираме, че отчетите за изпълнение на одобрените проекти се подават по електронен път в системата до 10 декември 2017 г. (включително). В списъка с прикачени документи ще откриете ръководство за подаване на документите по електронен път.

Ръководителите на проекти следва да попълнят и подадат:
  • Научен отчет – попълва се информация в Образец 9, приложим за трите вида проекти. Ръководители на всички проекти подават информация по т. 1, 2, 3, 4 и 6. Ръководителите на тематични проекти и проекти за подкрепа на докторанти попълват информация по т. 5.1., а ръководители на проекти за частично финансиране на научни форуми попълват информация по т. 5.2.  Отчетът се подава в електронната система в pdf или word формат. Оригиналният документ на хартиен носител се съхранява от ръководителя на проекта в продължение на 5 години.
  • Таблица с количествени показатели за научната дейност - попълва се информация в Образец 10, приложим за трите вида проекти. Таблицата се публикува в електронната система във формат excel. Данните за резултатите от проектите се обобщават от факултетните комисии и се подават в отдел „Научна и проектна дейност“. Научните резултати от проектите следва да бъдат отразени и в електронната система „Авторите“ (https://authors.uni-sofia.bg)
  • Финансов отчет – изготвя се от счетоводителя на проекта. Публикува се в електронната система във формат excel или подписан и сканиран в pdf формат. Оригиналният документ се предава на факултетната комисия.
  • Приложения към научния отчет – по преценка на ръководителя може да бъдат подадени приложения (списъци с линкове към публикации, рекламни и презентационни материали, статии, постери и др.). Не се депозират приложения на хартиен носител. Можете да добавите само един файл с приложения. Ако са налични повече от едно приложения, следва да ги архивирате и да прикачите архивирания файл.
Отчетните документи се оценяват от един рецензент според експертни карти по образец 7 (за тематични проекти и проекти за подкрепа на докторанти) или образец 8 (за проекти за частично финансиране на научни форуми). Рецензиите се предават на факултетната комисия като хартиен екземпляр с подпис и/или по електронна поща подписани и сканирани в pdf формат. Председателят на факултетната комисия нанася оценката от рецензията в електронната система и депозира експертните карти в отдел „Научна и проектна дейност“. По преценка на факултетната комисия ръководителите на проекти могат да получат достъп до съдържателната част от рецензията.

-------------- 
 

Документи към конкурса


При възникнали проблеми с подаване на проектно предложение през портала, моля обърнете се към Кристина Фердинандова ([javascript protected email address]) или Миляна Алексиева ([javascript protected email address])