Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет - 2023 г.

Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2023

Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2023 г.
Във връзка с проведената конкурсна сесия Ви информираме, че договорите за изпълнение на одобрените проекти ще се приемат ...
Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2023

Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2023 г.
Във връзка с проведената конкурсна сесия Ви информираме, че договорите за изпълнение на одобрените проекти ще се приемат по електронна поща до отдел “Научна и проектна дейност” (npd@admin.uni-sofia.bg) от 7 април до 26 април 2023 г. (включително) .
Необходими документи за сключване на договор:
Образец на договор за изпълнение на проект – приложим за всички видове проекти и следните приложения:
  • Приложение 1 - Научен план (описание на проекта). Може да се използва описанието на проекта от подаденото проектно предложение, ако промяна в бюджета не налага промяна и в описанието.
  • Приложение 2 - Работна програма. Може да се използва описанието на проекта от подаденото проектно предложение, ако промяна в бюджета не налага промяна и в работната програма.
  • Приложение 3 - Основен състав на научния колектив/организационния комитет (със сканирани и/или електронни подписи на членовете на колектива). Може да се използва списъкът от подаденото проектно предложение, ако промяна в бюджета не налага промяна и в списъка. Изискват се подписи (сканирани или електронни) от всички членове. Ако са включени млади учени и докторанти, статутът им трябва да е изрично посочен и в списъка на екипа.
  • Приложение 4 - Бюджет на проектите – образецът на бюджет е приложим за всички видове проекти. Бланката е заключена и в нея има заложени формули в съответствие с изискванията на Наредбата. Отключени са само клетките, в които е допустимо да се попълват данни. Сумата в графа „Общ бюджет на проекта за 2023“ трябва да отговаря напълно на одобрената от Управителния съвет сума.  В перо 12. Възнаграждение за рецензия на окончателния отчет по договора се залагат средства, единствено когато установената практика във факултета е да се заплаща изготвената рецензия. Стойността на разхода трябва да съответства на стойността за заплащане на първоначалната рецензия.
В договора следва да попълните:                 
  • вида на проекта (стр. 1 от договора) – Ръководителите на тематични проекти и проекти в подкрепа на докторанти отбелязват поле „проект за научни изследвания или художественотворческа дейност в областите на науката или изкуството, в които СУ подготвя студенти и докторанти.“ Ръководителите на проекти за частично финансиране на научни форуми отбелязват поле „проект за частично финансиране на научни или творчески форуми“. Ръководителите на публикационни проекти отбелязват поле „подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор“.
  • темата на проекта (стр. 1 от договора);
  • личните данни на ръководителя на проекта (стр. 1 от договора);
  • одобрените финансови средства за изпълнение на проекта (стр. 1 от договора). Сумата трябва да отговаря напълно на одобрената от Управителния съвет сума и на стойността в графа Общ бюджет на проекта за 2023“ в бланката за бюджет.  
Не се попълва полето номер на договора (входящият номер на проектното предложение не е номер на договора). Такъв номер ще получите, след като договорът бъде подписан и от страна на Университета и изведен през деловодната система.
След като попълните съответните данни в документите, трябва или да подпишете договора и бюджета и да ги сканирате заедно с останалите приложения, или да ги подпишете с електронен подпис и да ги изпратите отново заедно с останалите приложения. Препоръчително е всички документи да са във формат pdf и по възможност да са обединени в един файл.
Ръководителите могат да получат информация за одобреното финансиране и през профила си в електронната система: http://eservices.uni-sofia.bg/.
 
 

Документи към конкурса


При възникнали проблеми с подаване на проектно предложение през портала, моля обърнете се към Кристина Фердинандова ([javascript protected email address]) или Миляна Алексиева ([javascript protected email address])