Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет - 2020 г.

Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2020

Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2020 г.
Във връзка със заповеди на Ректора № РД-19-142/23.03.2020 г. и № РД-19-143/23.03.2020 г ...

Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2020

Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2020 г.
Във връзка със заповеди на Ректора № РД-19-142/23.03.2020 г. и № РД-19-143/23.03.2020 г. Ви информираме, че договорите за изпълнение на одобрените проекти ще се приемат дистанционно по електронна поща до отдел „Научна и проектна дейност" (npd@admin.uni-sofia.bg) в срок до 10 април 2020 г. включително. Договорът, бюджетът и списъкът с научния колектив следва да са подписани и сканирани. Всички документи трябва да се  прилагат във формат .pdf.

Необходими документи за сключване на договор:
Образец на договор за изпълнение на проект – приложим за всички видове проекти и следните приложения, неразделна част от договора:
  • Приложение 1 - Научен план (описание на проекта);
  • Приложение 2 - Работна програма;
  • Приложение 3 - Основен състав на научния колектив/организационния комитет (със сканирани подписи на членовете на колектива);  
  • Приложение 4 - Бюджет на проектите – образецът на бюджет е приложим за всички видове проекти (тематичен проект, проект в подкрепа на докторант и частично финансиране на научен форум). Бланката е заключена и в нея има заложени формули в съответствие с изискванията на Наредбата. Отключени са само клетките, в които е допустимо да се попълват данни. Сумата в графа „Общ бюджет на проекта за 2020“ трябва да отговаря напълно на одобрената от Управителния съвет сума.  В перо 12. Възнаграждение за рецензия на окончателния отчет по договора се залагат средства, единствено когато установената практика във факултета е да се заплаща изготвената рецензия. Стойността на разхода трябва да съответства на стойността за заплащане на първоначалната рецензия.
В договора следва да попълните:                 
  • вида на проекта (стр. 1 от договора) – Ръководителите на тематични проекти и проекти в подкрепа на докторанти отбелязват поле „проект за научни изследвания или художественотворческа дейност в областите на науката или изкуството, в които СУ подготвя студенти и докторанти.“ Ръководителите на проекти за частично финансиране на научни форуми отбелязват поле „проект за частично финансиране на научни или творчески форуми“;
  • темата на проекта (стр. 1 от договора);
  • личните данни на ръководителя на проекта (стр. 1 от договора);
  • одобрените финансови средства за изпълнение на проекта (стр. 1 от договора). Ръководителите могат да получат информация за одобреното финансиране през профила си в електронната система: http://eservices.uni-sofia.bg/;

Документи към конкурса


При възникнали проблеми с подаване на проектно предложение през портала, моля обърнете се към Кристина Фердинандова ([javascript protected email address]) или Миляна Алексиева ([javascript protected email address])