Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет - 2018 г.

Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2018 г.
Във връзка с проведената конкурсна сесия за научни проекти за 2018 г. Ви информираме, че договорите за изпълнение на одобрените проекти ще се ...
Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2018 г.
Във връзка с проведената конкурсна сесия за научни проекти за 2018 г. Ви информираме, че договорите за изпълнение на одобрените проекти ще се приемат от 30 март до 13 април 2018 г. (включително).
Договорите се предават в 2 екземпляра всеки работен ден от 10 ч. до 12 ч. и от 13 ч. до 16 ч. в отдел „Научна и проектна дейност“ (Информационен център).
В договора следва да попълните:                 
 • вида на проекта (стр. 1 от договора) – Ръководителите на тематични проекти и проекти в подкрепа на докторанти отбелязват поле „проект за научни изследвания или художественотворческа дейност в областите на науката или изкуството, в които СУ подготвя студенти и докторанти.“ Ръководителите на проекти за частично финансиране на научни форуми отбелязват поле „проект за частично финансиране на научни или творчески форуми“;
 • темата на проекта (стр. 1 от договора);
 • личните данни на ръководителя на проекта (стр. 1 от договора);
 • одобрените финансови средства за изпълнение на проекта (стр. 1 от договора). Ръководителите могат да получат информация за одобреното финансиране през профила си в електронната система: http://eservices.uni-sofia.bg/;
 • Приложение 1 - Научен план (описание на проекта) - образец е наличен във формуляра за кандидатстване;
 • Приложение 2 - Работна програма - образец е наличен във формуляра за кандидатстване;
 • Приложение 3 - Основен състав на научния колектив/организационния комитет (с оригинални подписи на членовете на колектива) - образец е наличен във формуляра за кандидатстване;  
 • Приложение 4 - Бюджет на проекта (общата стойност в бюджета трябва да е идентична с одобрения размер на финансовите средства за изпълнение на проекта на стр. 1 от договора).
Посочените четири приложения са неразделна част от договора и всяко от тях се прилага задължително в два екземпляра. По изключение се допуска само един от списъците на научния колектив/организационния комитет да съдържа оригиналните подписи на членовете на екипа, а другият екземпляр да е копие. 
Необходими документи за сключване на договори:
 • Образец на договор за изпълнение на проект – приложим за всички видове проекти.
 • Бюджет на проектите – приложим за всички видове проекти. Формата е заключена и в нея има заложени формули в съответствие с изискванията на Наредбата. Отключени са само клетките, в които е допустимо да се попълват данни. Сумата в графа „Общ бюджет на проекта за 2018 г.” трябва да отговаря напълно на одобрената от Управителния съвет сума.
 • Анкетна карта – образецът се попълва от ръководителя на проекта. Анкетата е анонимна и има за цел да проучи удовлетвореността на академичния състав от условията за изследователска работа в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Резултатите от анкетата ще са основа за анализ и планиране на действия за подобрения от страна на ръководството на СУ.
 • Списък с одобрените проекти от сесия 2018 г.
 

 
 

Документи към конкурса


При възникнали проблеми с подаване на проектно предложение през портала, моля обърнете се към Кристина Фердинандова ([javascript protected email address]) или Миляна Алексиева ([javascript protected email address])