Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет - 2019 г.

Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2019 г.

Списък с одобрените проекти от сесия 2019 г.

Във връзка с проведената конкурсна сесия за научни проекти за 2019 г. Ви информираме, че договорите ...
Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2019 г.

Списък с одобрените проекти от сесия 2019 г.

Във връзка с проведената конкурсна сесия за научни проекти за 2019 г. Ви информираме, че договорите за изпълнение на одобрените проекти ще се приемат от 1 април до 12 април 2019 г. (включително).
Договорите се предават в 2 екземпляра всеки работен ден от 10 ч. до 12 ч. и от 13 ч. до 16 ч. в отдел „Научна и проектна дейност“ (Информационен център).

В договора следва да попълните:                 
  • вида на проекта (стр. 1 от договора) – Ръководителите на тематични проекти и проекти в подкрепа на докторанти отбелязват поле „проект за научни изследвания или художественотворческа дейност в областите на науката или изкуството, в които СУ подготвя студенти и докторанти.“ Ръководителите на проекти за частично финансиране на научни форуми отбелязват поле „проект за частично финансиране на научни или творчески форуми“;
  • темата на проекта (стр. 1 от договора);
  • личните данни на ръководителя на проекта (стр. 1 от договора);
  • одобрените финансови средства за изпълнение на проекта (стр. 1 от договора). Ръководителите могат да получат информация за одобреното финансиране през профила си в електронната система: http://eservices.uni-sofia.bg/;
  • Приложение 1 - Научен план (описание на проекта);
  • Приложение 2 - Работна програма;
  • Приложение 3 - Основен състав на научния колектив/организационния комитет (с оригинални подписи на членовете на колектива);  
  • Приложение 4 - Бюджет на проекта (Стойността в клетка „Общ бюджет на проекта за 2019“ трябва да е идентична с посочения размер на одобрените финансови средства, съгласно чл.1(2) от договора.
Посочените четири приложения са неразделна част от договора и всяко от тях се прилага задължително в два екземпляра. По изключение се допуска само един от списъците на научния колектив/организационния комитет да съдържа оригиналните подписи на членовете на екипа, а другият екземпляр да е копие. 

Необходими документи за сключване на договори:
  • Бюджет на проектите – образецът на бюджет е приложим за всички видове проекти (тематичен проект, проект в подкрепа на докторант и частично финансиране на научен форум). Бланката е заключена и в нея има заложени формули в съответствие с изискванията на Наредбата. Отключени са само клетките, в които е допустимо да се попълват данни. Сумата в графа „Общ бюджет на проекта за 2019“ трябва да отговаря напълно на одобрената от Управителния съвет сума.  В перо 12. Възнаграждение за рецензия на окончателния отчет по договора се залагат средства, единствено когато установената практика във факултета е да се заплаща изготвената рецензия. Стойността на разхода трябва да съответства на стойността за заплащане на първоначалната рецензия.
 

Документи към конкурса


При възникнали проблеми с подаване на проектно предложение през портала, моля обърнете се към Кристина Фердинандова ([javascript protected email address]) или Миляна Алексиева ([javascript protected email address])