Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет - 2019 г.

Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2019 г.
 
Във връзка с проведената конкурсна сесия за научни проекти за 2019 г. Ви информираме, че отчетите за изпълнение на одобрените проекти се подават по ...
Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2019 г.
 
Във връзка с проведената конкурсна сесия за научни проекти за 2019 г. Ви информираме, че отчетите за изпълнение на одобрените проекти се подават по електронен път в системата до 23:59 ч. на 10 декември 2019 г. В списъка с прикачени документи ще откриете ръководство за работа с модула.

Ръководителите на проекти следва да попълнят и подадат:
  • Научен отчет – попълва се информация в Образец 9, приложим за трите вида проекти. Ръководителите на всички проекти подават информация по т. 1, 2, 3, 4 и 6. Ръководителите на тематични проекти и проекти за подкрепа на докторанти попълват информация по т. 5.1., а ръководителите на проекти за частично финансиране на научни форуми попълват информация по т. 5.2.  Отчетът се подава в електронната система в pdf или word формат. Оригиналният документ на хартиен носител се съхранява от ръководителя на проекта в продължение на 5 години.
  • Таблица с количествени показатели за научната дейност - попълва се информация в Образец 10 (във формат excel), приложим за трите вида проекти. Научните резултати от проектите следва да бъдат отразени и в електронната система „Авторите“ (https://authors.uni-sofia.bg)
  • Финансов отчет – изготвя се от счетоводителя на проекта. Публикува се в електронната система във формат excel или подписан и сканиран в pdf формат. Оригиналният документ се съхранява в отдел Административно-счетоводно обслужване.
  • Приложения към научния отчет – по преценка на ръководителя може да бъдат подадени приложения (списъци с линкове към публикации, рекламни и презентационни материали, статии, постери и др.). Можете да добавите само един файл с приложения. Ако са налични повече от едно приложения, следва да ги архивирате и да прикачите архивирания файл. Оригиналните документи на хартиен носител се съхраняват заедно с научния отчет от ръководителя на проекта в продължение на 5 години.
Отчетните документи се оценяват от един рецензент според експертни карти по образец 7 (за тематични проекти и проекти за подкрепа на докторанти) или образец 8 (за проекти за частично финансиране на научни форуми). Рецензиите се предават на факултетната комисия като хартиен екземпляр с подпис и/или по електронна поща подписани и сканирани в pdf формат. Председателят на факултетната комисия нанася оценката от рецензията в електронната система и депозира експертните карти в отдел „Научна и проектна дейност“. По преценка на факултетната комисия ръководителите на проекти могат да получат достъп до съдържателната част от рецензията.

Документи към конкурса


При възникнали проблеми с подаване на проектно предложение през портала, моля обърнете се към Кристина Фердинандова ([javascript protected email address]) или Миляна Алексиева ([javascript protected email address])